Privacy policy

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.
ICT Career BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Technische informatie en Cookies

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies
ICT Career maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Wie zijn we

ICT Career BV is gevestigd te Baarn, Amalialaan 41, postcode 3743 KE en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking).

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kandidaten

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u solliciteert op een specifieke vacature of zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse in onze dienstverlening dan kunt u ons dat terugmelden. Wij zullen uw gegevens dan per omgaande verwijderen.

Schematisch ziet dat proces eruit als op bovenstaande afbeelding

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, contractering ZZP, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

  1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers;
  2. u te benaderen voor onze periodieke nieuwsbrief;
  3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
  • gegevens over inzetbaarheid

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften worden pas na uw toestemming en in een later stadium opgevraagd.

ICT Career legt in principe geen bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Als u via ICT Career in sollictatieprocedure bent bij een opdrachtgever van ICT Career, geeft u daarmee automatisch toestemming voor het delen van uw gegevens met de opdrachtgever. ICT Career kan uw persoonsgegevens – slechts en alleen na goedkeuring door u – doorgeven aan belanghebbenden in het proces van werving en selectie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijn die ICT Career hanteert is 12 maanden. Iedere december zult u via mailing de gelegenheid krijgen om uw gegevens actief te verwijderen. Vanzelfsprekend kunt u op ieder gewenst ons opdracht geven uw gegevens te laten verwijderen.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Dit kunt u aangeven via het vermelde e-mail adres (info@ictcareer.com) of telefoonnummer (035-5489048). Wij zullen per omgaande uw gegevens verwijderen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, partners, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

ICT Career verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het verstrekken van informatie met betrekking tot de werving en selectie activiteiten, (2) voor het onderhouden van de zakelijke relatie, (3) voor het sluiten en onderhouden van de opdrachtovereenkomsten.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

  • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Uw rechten

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten:

Als kandidaat beschikt u over een eigen account en heeft u middels een password inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met ICT Career.

Voor zakenrelaties:

U hebt recht op inzage en wijziging dan wel verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met ICT Career, Karst Dollekamp.

Beveiliging

ICT Career doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ICT Career met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ICT Career, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@ictcareer.com of ICT Career, Amalialaan 41, 3743 KE te Baarn. U kunt ons telefonisch bereiken via 035-5489048.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan ons te melden. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen

ICT Career kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Deze versie is opgesteld in januari 2018.